Redovna cijena

Cijena za članove

broj školskih sati

Školski sati - Elektrotehnika

Igor Šumonja, dipl. ing. el. i dr. sc. Ljupko Teklić, dipl. ing. el.

NOVI TERMIN: Datum seminara 12. 11. 2021., mjesto održavanja: hotel Laguna, Kranjčevićeva 29, Zagreb.

NAMJENA STRUČNOG SEMINARA

Seminar je namijenjen projektantima,izvođačima i investitorima u obnovljive i druge izvore energije, te svim ostalim stručnjacima koji sudjeluju u postupcima priključenja.

OPŠIRNIJE O SEMINARU

Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/2018)

Uredbom se propisuju postupci izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju uvjeti priključka na elektroenergetsku mrežu te ugovorni odnosi korisnika mreže i operatora sustava u pogledu uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu.

 

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (NN 31/2018)

Metodologijom se utvrđuje naknada za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže te se propisuje način utvrđivanja naknade za priključenje.

 

Mrežna pravila prijenosnog sustava (NN 128/2020)

Mrežnim pravilima propisuju se tehnički uvjeti priključenja, tehnički uvjeti za sigurno preuzimanje električne energije od proizvođača i siguran pogon prijenosne mreže radi pouzdane opskrbe krajnjih kupaca, tehnički uvjeti za pristup prijenosnoj mreži i korištenje prijenosne mreže, tehnički uvjeti za održavanje prijenosne mreže, obveze korisnika prijenosne mreže u tehničkom pogledu, planiranje pogona i upravljanje prijenosnim sustavom, postupci pri pogonu elektroenergetskog sustava u normalnom pogonu prijenosne mreže i u slučaju više sile, poremećenog pogona prijenosne mreže, izvanrednog pogona prijenosne mreže i drugih izvanrednih okolnosti.

 

Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

Pravilima se utvrđuje izdavanje posebnih uvjetaza građevinu investitora odnosno vlasnika građevine i posebnih uvjeta priključenja građevine na prijenosnu mrežu u postupku izdavanja lokacijske dozvole, izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključka na mrežu, sklapanje ugovora o priključenju, izdavanje elektroenergetske suglasnosti, priključenje i sklapanje ugovora o korištenju mreže u postupku izdavanja uporabne dozvole, kao i pravna zaštita investitora i/ili korisnika mreže.

 • Posebni uvjeti priključenja;
 • Zahtjev za izradu i izdavanje EOTRP-a;
 • Izrada EOTRP-a;
 • Ugovor o priključenju (UOP);
 • Izdavanje posebnih uvjeta s uvjetima priključenja;
 • Elektroenergetska suglasnost (EES);
 • Potvrda glavnog projekta;
 • Operativni plan i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu;
 • Ugovor o korištenju mreže (UOKM);
 • Interni tehnički pregled (ITP);
 • Potvrda o početku korištenja mreže;
 • Konačno izvješće o pokusnom radu postrojenja;
 • Potvrda za trajni pogon.

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Titula
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

 • online prijavnicom
 • putem e-pošte na: biserka@edz.hr

Opće informacije:
EDZ – tajništvo
Biserka Kosorčić
tel: 091 191 5376
e-pošta: biserka@edz.hr

MJESTO ODRŽAVANJA

HOTEL LAGUNA, Kranjčevićeva 29, Zagreb

KOTIZACIJA

Kotizacija po sudioniku iznosi 1.400,00 kn (za članove EDZ-a 1.000,00 kn).

Kotizacija uključuje stručna predavanja, stručne materijale,  potvrdu s pripadajućim brojem bodova,  kave i sokove u pauzi te  ručak.