Na temelju članka 20. Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15), čl. 58. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15), te Zakona o Komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15), kao i na temelju Statuta Elektrotehničkog društva Zagreb (u daljnjem tekstu: EDZ-a), Upravni odbor (UO) EDZ-a na 110. sjednici, dana 28. veljače 2017. donio je

PRAVILNIK
ELEKTROTEHNIČKOG DRUŠTVA ZAGREB (EDZ)
O STRUČNOM USAVRŠAVANJU
OSOBA ELEKTROTEHNIČKE STRUKE I DRUGIH ZAINTERESIRANIH OSOBA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

(St. 1.) Ovim Pravilnikom utvrđuju se načela stručnog usavršavanja, organizacija, program, uvjeti, oblici, odnosno načini provođenja, te praćenje i provjera stručnog usavršavanja članova EDZ-a i drugih zainteresiranih osoba koji nastoje upotpunjavati i usavršavati svoje znanje stalnim praćenjem razvitka i napretka elektrotehničke struke te stjecanjem novih znanja i vještina.

(St. 2.) Ovaj Pravilnik se odnosi na sve osobe elektrotehničke struke i drugih struka koje se nastoje usavršavati bez obzira je li njihov rad vezan uz polaganje stručnog ispita iz elektrotehničke struke ili nije, te je li vezan uz članak 39. Zakona o komorama arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15) ili ne.

(St. 3.) Ovaj Pravilnik je suglasan je sa Zakonom kojim se u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenose pravne stečevine Europske unije, člankom 6. (Oblici stručnog usavršavanja) i člankom 18. (Suradnja sa strukovnim organizacijama…) Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke Hrvatske komore elektroinženjera (HKIE-a).

Članak 2.

Načela provedbe stručnog usavršavanja jesu:
– dostupnost izobrazbe svima, što podrazumijeva uključivanje u program izobrazbe svih zainteresiranih
– stručna osnovanost izobrazbe uz istodobno prenošenje svjetskih i vlastitih stručnih iskustava i dostignuća
– slobodan izbor, što podrazumijeva da svaki član EDZ-a, sve osobe elektrotehničke struke i druge zainteresirane osobe imaju pravo odabrati sadržaj i oblik stručnog usavršavanja koji im odgovara
– stalno vrednovanje pružatelja stručne izobrazbe, što znači da će sve pružatelje stručne izobrazbe ocjenjivati polaznici izobrazbe.

Članak 3.

Sadržaj stručnog usavršavanja EDZ definira se u okviru Programa stručnog usavršavanja u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku rabe u rodnom značenju su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

II. USPOSTAVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Sustav stručnog usavršavanja

Članak 5.

(St. 1.) Stručno usavršavanje osoba elektrotehničke struke i drugih zainteresiranih osoba (u daljnjem tekstu: stručno usavršavanje) je neformalno učenje kojim osoba sudionik usavršavanja stječe, odnosno unapređuje svoja stručna znanja, vještine i kompetencije.
(St. 2.) Stjecanje odnosno unapređivanje stručnih znanja, vještina i kompetencija rezultat su aktivnosti stručnog usavršavanja kojima predavači prenose polaznicima stručnog usavršavanja znanja, vještine i kompetencije prema sadržaju i obliku uređenima ovim Pravilnikom.

Oblici stručnog usavršavanja

Članak 6.

(St. 1.) Osobe iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mogu odabrati sadržaj i oblik stručnog usavršavanja sukladno ovom Pravilniku.
(St. 2.) Oblici stručnog usavršavanja u domeni EDZ-a su:
– aktivno ili pasivno sudjelovanje na seminarima stručnog usavršavanja EDZ-a
– aktivno ili pasivno sudjelovanje na stručnim radionicama i okruglim stolovima EDZ-a
(St.3.) Za članove EDZ-a stručno usavršavanje će EDZ evidentirati na temelju:
– objave radova, knjiga, priručnika i znanstvenih članaka u Republici Hrvatskoj i inozemstvu iz područja elektrotehnike i odgovarajuće zakonske i podzakonske
– regulative
– održavanja predavanja ili aktivno/pasivno sudjelovanje na stručnim i/ili znanstvenim skupovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
– ostalih aktivnosti kojima se dokazuje napredak i usavršavanje u struci.

Svrha stručnog usavršavanja
Članak 7.

(St. 1.) Svrha stručnog usavršavanja je podizanje odnosno održavanje razine stručnog znanja polaznika stručnog usavršavanja radi ispravnog i s propisima usklađenog projektiranja, stručnog nadzora, vođenja gradnje i radova te vođenja projekata kako piše u Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15) radi održivog poslovanja pri obavljanju tih poslova.
(St. 2.) Svrha stručnog usavršavanja osoba drugih elektrotehničkih struka i drugih zainteresiranih struka je podizanje odnosno održavanje razine stručnog znanja polaznika koji obavljaju stručne, kontrolne i upravljačke poslove.
(St. 3.) Stručnim usavršavanjem se polaznicima usavršavanja osigurava obnova temeljnih i naprednih znanja koja su stekli prethodnim formalnim učenjem.
Sudionici stručnog usavršavanja

Članak 8.

(St. 1.) Stručno usavršavanje ustrojava, organizira i provodi EDZ.
(St. 2.) Osobe koje su položile stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva nastavljaju provoditi stručno usavršavanje za poslove definirane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15), te koje u zakonom uređenom području obavljaju poslove:
– projektiranja
– stručnog nadzora
– vođenje građenja odnosno vođenje pojedinih radova
– vođenja projekata gradnje.
(St. 3.) EDZ će sudionicima usavršavanja iz stavka 2. ovog članka ponuditi stručne tečajeve, radionice i drugo u skladu s Programom stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.
(St. 4.) Polaznikom stručnog usavršavanja može biti i osoba koja ne treba ili nije položila stručni ispit te obavlja poslove iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.
(St. 5.) Stručno usavršavanje namijenjeno je i osobama elektrotehničke struke i drugih struka koje obavljaju druge stručne, kontrolne i upravljačke poslove povezane s poslovanjem gospodarskih subjekata koji su s određenom djelatnošću povezani na drugi način.

Vođenje evidencije o stručnom usavršavanju
Članak 9.

(St. 1.) EDZ ustrojava, organizira i provodi stručno usavršavanje u okviru javnih ovlasti propisanih zakonom i nadzorom Ministarstva, te temeljem toga vodi Evidenciju stručnog usavršavanja.
(St. 2.) EDZ za članove EDZ-a (individualni i podupirući), polaznike stručnog usavršavanja, vodi evidenciju stručnog usavršavanja bez naknade.
(St. 3.) Ostali sudionici stručnog usavršavanja koji nisu članovi EDZ-a mogu birati žele li da im Evidenciju vodi EDZ ili netko drugi, a ako odaberu EDZ, visinu naknade određuje Upravni odbor EDZ-a u dogovoru s tom drugom organizacijom.

III. ORGANIZACIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Program stručnog usavršavanja i praćenje
Članak 10.

(St. 1.) Program stručnog usavršavanja i izobrazba koja se provodi u skladu s njim mora biti stručno osnovan.
(St. 2.) Stručna osnovanost iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva da se sadržaj i oblik stručnog usavršavanja temelje na cjelinama koje se odnose:
– za područje graditeljstva: na stručne, regulatorne i poslovne teme, tematike i područja koji su u vezi s obavljanjem poslova projektiranja, stručnog nadzora i vođenja građenja, vođenja pojedinih radova, vođenja projekata te drugih stručnih, kontrolnih i upravljačkih poslova povezanih s poslovanjem gospodarskih subjekata koji obavljaju djelatnost graditeljstva ili koji su s djelatnosti graditeljstva povezani na drugi način
– za područje opće elektrotehnike i drugih struka: na stručne poslove i znanja vezana uz normativnu i zakonsku regulativu, napredne tehnologije, mjeriteljstvo, energetiku, elektroničke komunikacije i druge poslove i znanja.
(St. 3.) Stručna osnovanost iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva da je za svaki sadržaj i oblik stručnog usavršavanja osigurana provedba.
(St. 4.) Program iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Povjerenstvo za stručno usavrša-vanje, a verificira ga UO EDZ-a.

Stručna osnovanost Programa stručnog usavršavanja
Članak 11.

(St. 1.) Za stručnu osnovanost Programa stručnog usavršavanja EDZ-a odgovorno je Povjerenstvo za stručno usavršavanje.
(St. 2.) Program stručnog usavršavanja ažurira se po potrebi, a najmanje jednom u 12 mjeseci. Programi stručnog usavršavanja koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog Pravilnika, označavaju se u evidenciji kao „neaktivni“, i takvi se Programi dalje ne vode ili brišu iz godišnjeg ili petogodišnjeg plana stručnog osposobljavanja.

Temeljna i napredna izobrazba
Članak 12.

(St. 1.) EDZ u okviru trajnog stručnog usavršavanja može organizirati temeljnu i naprednu izobrazbu, sukladno članku 40. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15). Ova izobrazba dogovara se i stječe suglasnost Komore inženjera elektrotehničke struke prema određenom ugovoru s HKIE-om.
(St. 2.) Temeljne i napredne izobrazbe su skupovi edukativnih sadržaja koji se odnose na:
– stručnu tematiku
– regulatornu tematiku i
– poslovnu tematiku.
(St. 3.) Za polaznike stručnog usavršavanja EDZ uspostavlja dvije razine praćenja izobrazbe temeljem stavka 1. ovoga članka.
(St. 4.) Za svaku razinu praćenja polaznika stručnog usavršavanja određuje se minimalno utrošeno vrijeme potrebno za pristup pojedinim programima izobrazbe u okviru programa stručnog usavršavanja EDZ-a.
(St. 5.) EDZ-ov standard za jednu kalendarsku godinu kojem treba udovoljiti polaznik stručnog usavršavanja je:
– Temeljna izobrazba – minimalno 15 akademskih sati provedeno u određenom programu stručnog usavršavanja
– Napredna izobrazba – minimalno 10 akademskih sati provedeno u određenom programu stručnog usavršavanja.
Kao jedan akademski sat računa se vrijeme od 45 minuta provedeno na stručnom usavršavanju u nekoj akciji Programa stručnog usavršavanja.
(St. 6.) Dostignuta izobrazba iz stavka 5. ovoga članka pokazatelj je zainteresiranosti osoba koje su pohađale EDZ-ove programe stručnog usavršavanja da upotpunjuju i usavršavaju svoja znanja stalnim praćenjem razvoja elektrotehnike i drugih struka, te stječu nova znanja i vještine.
(St. 7.) EDZ izdaje potvrdu po predanom zahtjevu polaznicima stručnog usavršavanja koji su na propisani način stekli stručnu temeljnu ili naprednu izobrazbu.
(St. 8.) Temeljna izobrazba postiže se stručnim usavršavanjem u kojem se polaznicima prenose znanja i vještine iz sljedećih područja elektrotehnike ili drugih struka:
– poznavanje važećih zakona, propisa, pravilnika i normi
– oprema i postrojenja u elektroprivredi i industriji
– oprema i instalacije u industriji, zgradarstvu, prometu i dr.
– oprema i instalacije u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere
– elektroničke komunikacije
– mjerenje, upravljanje i nadzor industrijskih procesa
– ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti u graditeljstvu
– poznavanje ostalih područja elektrotehnike i drugih struka prihvaćenih Programom stručnog usavršavanja.
(St. 9.) Napredna izobrazba je stručno usavršavanje za jedno od užih područja struke, navedenih u St. 8. ovog članka i slijedi nakon što je postignuta temeljna izobrazba.
(St. 10) Tajništvo EDZ-a vodi evidenciju i dokumentaciju o polaznicima temeljnog i naprednog stručnog obrazovanja.
(St. 11.) Polazniku koji u jednom užem području struke ostvari više od 50 akademskih sati može se na njegov zahtjev izdati certifikat Ekspert za ostvareno uže područje struke.

Povjerenstvo za stručno usavršavanje
Članak 13.

(St. 1.) Stručno usavršavanje provodi Povjerenstvo za stručno usavršavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(St. 2.) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima tri do pet članova. Članove i predsjednika Povjerenstva imenuje Upravni odbor EDZ-a na 4 godine.
(St. 3.) Povjerenstvo može za svoj rad po pojedinim temama i obvezama imati pridružene i druge članove EDZ-a ili druge predstavnike koji nisu članovi EDZ-a.
(St. 4.) Povjerenstvo provodi i organizira stručno usavršavanje, definira petogodišnji i godišnji Program stručnog usavršavanja i prati njegovu provedbu.
7
(St. 5.) Povjerenstvo je dužno najmanje dva puta godišnje izvijestiti Upravni odbor EDZ-a o provedbi Programa stručnog usavršavanja i eventualnim nastalim problemima u vezi s njime, osobito o broju sudionika.
(St. 6.) Predsjednik Povjerenstva je osoba odgovorna za provedbu Programa usavršavanja
.
(St. 7.) EDZ izdaje potvrdu o određenom stupnju završenog stručnog usavršavanja pojedinog sudionika na nekoj od akcija Programa godišnjeg stručnog usavršavanja. Tu potvrdu potpisuje(u) autor(i) odgovarajućeg Programa stručnog usavršavanja kao i jedan od članova Predsjedništva Upravnog odbora (Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik) EDZ-a.
(St. 8) Povjerenstvo za stručno usavršavanje ustrojit će se u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika

Zadaće Povjerenstva
Članak 14.

Povjerenstvo obavlja slijedeće zadaće:
– priprema i predlaže petogodišnje i godišnje planove stručnog usavršavanja
– prati provedbu Programa stručnog usavršavanja
– utvrđuje troškove provedbe Programa stručnog usavršavanja i predlaže ih Upravnom Odboru EDZ-a te Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
– vodi evidenciju i verificira programe izvan godišnjih programa
– vodi evidenciju i verificira simpozije, seminare i radionice drugih nositelja programa,
– donosi poslovnik o svome radu kojim se pobliže uređuju pitanja vezana uz njegov rad.

Članak 15.

Za provedbu pojedinih stavki Programa ustrojavaju se, po potrebi, stručni odbori (sekcije) i voditelji odbora (sekcija). Operativni dio posla praćenja njihova rada, obavještavanje, vođenje dokumentacije i slično obavlja tajništvo EDZ-a uz pomoć voditelja odbora.

Petogodišnji Program stručnog usavršavanja i praćenje
Članak 16.

(St. 1.) Petogodišnji program stručnog usavršavanja donosi UO EDZ-a na temelju prijedloga Povjerenstva i članova UO EDZ-a.
St. 2.) Petogodišnji program stručnog usavršavanja sadrži:
– oblike provođenja usavršavanja
– okvirne sadržaje oblika usavršavanja s brojem sati potrebnih za njihovu izvedbu
– vrijednost oblika provedbe usavršavanja u akademskim satima
– sadržaj i oblik potvrde o pohađanju stručnog skupa iz programa stručnog usavršavanja.

Godišnji Program stručnog usavršavanja i praćenje
Članak 17.

Godišnji Program koji donosi UO EDZ-a mora biti temeljen na petogodišnjem programu čime se osigurava polaznicima prijenos suvremenih spoznaja i znanja za kvalitetan i učinkoviti rad u području elektrotehničke struke i drugih struka te zakonske i tehničke regulative.

Članak 18.

(St. 1.) Godišnji Program donosi UO EDZ-a na temelju petogodišnjeg Programa za svaku slijedeću godinu najkasnije do kraja listopada tekuće godine.
(St. 2.) Godišnji Program stručnog usavršavanja obvezno sadrži:
– teme stručnih simpozija, seminara, radionica, okruglih stolova i predavanja
– datume i mjesta održavanja stručnih simpozija, seminara, radionica, okruglih stolova i predavanja
– okvirnu satnicu i raspored predavanja, stručnih simpozija, seminara, radionica, okruglih stolova i predavanja
– imena voditelja i predavača
– cijenu kotizacije
– ostale elemente potrebne za urednu provedbu stručnih simpozija, seminara, radionica, okruglih stolova i predavanja.
(St. 3.) Polaznici stručnog usavršavanja koji su u trajanju od pet godina prikupili više od 100 akademskih sati dobit će odgovarajuća priznanja koje odredi UO EDZ na prijedlog Povjerenstva.

Djelovanje Stručnih odbora
Članak 19.

(St. 1.) Stručni odbori su provedbena tijela koja se osnivaju radi neposredne provedbe i organizacije pojedinog stručnog simpozija, seminara i radionica.
(St. 2.) Članove stručnih odbora predlaže UO EDZ-a s područja na kojima se provode programi stručnog usavršavanja.
9
(St. 3.) Stručne odbore imenuje UO EDZ-a na rok od 4 godine.
(St.4.) Stručni odbori donose poslovnik o svom radu po potrebi.
(St. 5.) Stručni odbori će se ustrojiti u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Zadaće tajništva EDZ-a
Članak 20.

Tajništvo EDZ-a obavlja administrativne poslove vezane uz vođenje evidencije stručnog usavršavanja, izdavanja potvrda o pohađanju stručnih skupova u organizaciji EDZ-a, poslove vezane uz vođenje registra dokumentacije predavača na stručnom simpoziju, seminaru i radionici te obavlja ostale poslove sukladno odredbama ovog članka Pravilnika.

Financiranje
Članak 21.

(St. 1.) Rad Povjerenstva za stručno usavršavanje, stručnih odbora i tajništva materijalni je trošak programa stručnog usavršavanja.
(St. 2.) Visinu naknade za rad prema St.1 ovog članka određuje UO EDZ-a.

IV. PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Uvjeti za provedbu stručnog usavršavanja
Članak 22.

EDZ mora za provedbu raznih Programa stručnog usavršavanja osigurati:
– odgovarajuće predavače za svaki sadržaj i oblik stručnog usavršavanja koji je sastavni dio Programa stručnog usavršavanja,
– odgovarajuću organizacijsku strukturu i ljudske resurse zadužene za organizacijska pitanja provedbe Programa stručnog usavršavanja,
– odgovarajući prostor, opremu i druga sredstva namijenjena provedbi Programa stručnog usavršavanja.

Voditelji i predavači
Članak 23.

(St. 1.) Voditelji i predavači za područje stručnog usavršavanja iz graditeljske struke su stručne osobe elektrotehničke ili drugih struka koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da posjeduju stručna i/ili specijalistička znanja
– da imaju sposobnosti provoditi stručno usavršavanje za određeni sadržaj i oblik
– da imaju najmanje pet godina radnog iskustava na poslovima projektiranja i/ili stručnog nadzora i/ili vođenja građenja odnosno vođenja pojedinih radova nakon položenog stručnog ispita, ili
– da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima što obuhvaća poslove izdavanje dozvola i drugih akata iz djelokruga, inspekcijske poslove, poslove na izradi zakonodavstva, kao i ostale stručne, normativne i analitičke poslove prostornog uređenja i graditeljstva koji se obavljaju u javnopravnim tijelima.
(St. 2.) Voditelji i predavači iz drugih struka, osim uvjeta navedenih u stavku 1. ovoga članka, moraju imati stručno i radno iskustvo na odgovarajućim poslovima od najmanje pet godina nakon stjecanja prava da obavljaju određeni posao.
(St. 3.) Osim ispunjenja uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, voditelji i predavači po zahtjevu Povjerenstva moraju pružiti i druge dokaze kojima dokazuju posjedovanje stručnih i/ili specijalističkih znanja.

Suradnja sa strukovnim organizacijama, sveučilištima, veleučilištima i drugim pravnim osobama koje provode stručno usavršavanje
Članak 24.

(St. 1.) EDZ u provedbi sustava stručnog usavršavanja može surađivati i s drugim zainteresiranim strukovnim organizacijama kao što su Hrvatski Inženjerski Savez (HIS), Hrvatska komora inženjera elektrotehnike (HKIE), CIGRE, CIRED, te sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe koje provode stručno usavršavanje.
(St. 2.) Pretpostavka za suradnju s osobama i organizacijama iz stavka 1. ovoga članka je komplementarnost sadržaja i stručne razine predloženih programa stručnog usavršavanja s Programom stručnog usavršavanja EDZ-a.
(St. 3.) Postupak utvrđivanja komplementarnosti sadržaja i stručne razine programa stručnog usavršavanja s Programom stručnog usavršavanja EDZ-a osoba iz stavka 1. ovoga članka, provodi Povjerenstvo za stručno usavršavanje EDZ-a.
(St. 4.) Tajništvo EDZ-a vodi za članove EDZ-a evidenciju broja akademskih sati odslušanih kod drugih pravnih osoba koje provode stručno usavršavanje i surađuju s EDZ-om.

Postupak vrednovanja voditelja i predavača
Članak 25.

(St. 1.) Voditelji i predavači se vrednuju u sklopu vrednovanja Programa stručnog usavršavanja u čijoj provedbi sudjeluju.
(St. 2.) Vrednovanje provedeno za određeni sadržaj i oblik stručnog usavršavanja u sklopu podređenog Programa stručnog usavršavanja prihvaća se kao vrednovanje i za druge Programe.
(St. 3.) Završni postupak vrednovanja voditelja i predavača obavlja se redovito na dvije godine a iznimno jednom godišnje na temelju ocjene koju daju polaznici stručnog usavršavanja.

Provjera znanja polaznika
Članak 26.

(St. 1.) Provjera znanja polaznika stručnog usavršavanja može biti usmena, pismena ili elektronička i provodi se neformalno u svrhu ponavljanja gradiva.
(St. 2.) Pod provjerom znanja podrazumijeva se prethodna provjera odobrena od Povjerenstva za stručno usavršavanje.
(St. 3.) Provjera znanja, usmena, pismena ili elektronička izvodi se izričito prema želji polaznika.

Prijava na stručno usavršavanje
Članak 27.

EDZ je dužna putem internetske stranice učiniti dostupnim pismena pravila o načinu provedbe programa i drugih obveza u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Izdavanje potvrda
Članak 28.

(St. 1.) O pohađanju sadržaja i oblika stručnog usavršavanja polaznicima stručnog usavršavanja se izdaju potvrde u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Podaci o
12
izdanim potvrdama se evidentiraju u posebnoj evidenciji, te se pokazuju na internetskoj stranici EDZ-a.
(St. 2.) EDZ izdaje potvrdu osobama upisanim u Evidenciju trajnog stručnog usavršavanja iz članka 9. ovog Pravilnika po podnošenju zahtjeva za izdavanje potvrde.

Sadržaj potvrda o temeljnom i naprednom stručnom usavršavanju
Članak 29.

(St. 1.) O pohađanju pojedinih sadržaja i oblika stručnog usavršavanja EDZ izdaje potvrdu, po zahtjevu.
(St. 2.) Potvrda iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– naziv i logotip EDZ-a na hrvatskom te (po potrebi) na engleskom jeziku
– ime, prezime i OIB polaznika
– naziv, vrstu sadržaja i oblika stručnog usavršavanja koji je polaznik pohađao s iskazanim brojem (nastavnih) akademskih sati i datumom/datumima pohađanja na hrvatskom i (po potrebi) na engleskom jeziku
– evidencijski broj i naziv Programa stručnog usavršavanja u sklopu kojeg se sadržaj i oblik stručnog usavršavanja provodi
– mjesto i datum izdavanja potvrde
– potpis autora stručnog usavršavanja i odgovorne osobe EDZ-a.

V. PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
Članak 30.

(St. 1.) U svrhu pripreme kandidata za polaganje stručnog ispita, EDZ organizira pripremni seminar za polaganje stručnog ispita iz elektrotehničke struke.
(St. 2.) Sadržaj Pripremnog programa za polaganje stručnog ispita mora odgovarati ispitnom programu koji je propisalo Ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje.
(St. 3.) Kandidati za polaganje stručnog ispita moraju steći temeljnu izobrazbu iz područja elektrotehnike i poznavanja propisa građevinsko-tehničke regulative, i o tome im EDZ izdaje potvrdu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici UO EDZ i objavit će se na internetskoj stranici EDZ-a.

                                                                                               

                                                                                      Predsjednik UO EDZ-a

                             

                                                                                           Dr. sc. Neven Srb, dipl. ing. el.