Redni brojDatumiVoditeljiVrsta aktivnostiTema stručnog usavršavanjaMjesto održavanjaŠkolski sati, ukup.Šk. sati, strukaŠk. sati, regulat. gradnje
1.04. 06. 2024.
03. 10. 2024.
Voditelj i predavač: mr.sc. Miljenko Đukić, dipl.ing.el . mr.sc. Branko Burazer, dipl.ing.el.Stručni seminar:ELEKTROMAGNETSKA ZRAČENJA U LJUDSKOM OKOLIŠU – EZO
Sadržaj: U Republici Hrvatskoj su preporuke iz Direktive primijenjene putem izrade odgovarajuće pravne i zakonske regulative. Ministarstvo zdravstva nadležno je za provođenje mjera zaštite od neionizirajućeg zračenja sukladno: 1.        Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN. 114/2018, 91/2010) 2.        Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN. 31/2019. 146/2014).
Zagreb880
2.14. 05. 2024.
03. 10. 2024.
Voditelj: mr.sc. Miljenko Đukić, dipl. ing. el., Predavači: mr.sc. Miljenko Đukić, dipl. ing. el. i dr.sc. Tamara Hajdina, dipl.ing.el.Stručni seminar:MJERENJE, UPRAVLJANJE I NADZOR INDUSTRIJSKIH PROCESA – MUNIP
Sadržaj: Osnovni sadržaj (tema):
Seminar daje temeljna znanja iz područja mjerenja, upravljanja i nadzora industrijskih procesa. Sudionici seminara bit će upoznati sa sljedećom regulativom: 1.        Zakon o teh. zahjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN.32/2019, 14/2014, 80/2013) 2.        Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN. 30/09, 139/10,14/14, 32/19)
3.        Zakon o normizaciji (NN. 80/2013)
4.        Zakon o akreditaciji (NN. 56/2013, 75/2009, 158/2003)
5.        Zakon o mjeriteljstvu (NN. 111/2018, 74/2014)
6.        Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN. 43/2016, 41/2010) 7.        Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN. 28/2011)
8.        Norme tehničkog odbora hzn/to e65, mjerenje, vođenje i automatizacija industrijskih procesa
Zagreb880
3.21. 05. 2024.
16. 10. 2024.
Voditelj: mr.sc. Miljenko Đukić, dipl. ing. el.,Stručni seminar:NORMIZACIJA, AKREDITACIJA I OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI – NAOS Sadržaj: Obradit će se zakonodavstvo normizacije, akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti, prihvaćanje europskih, međunarodnih kao i hrvatskih norma, postupak akreditacije, primjeri i iskustva iz prakse. Kao rezultat procesa usklađivanja s tehničkim zakonodavstvom Europske Unije u rujnu 2003. godine usvojeno je pet novih zakona u području tehničkog zakonodavstva koji su zamijenili Zakon o normizaciji. To su: 1.  Zakon o teh. zahjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN.32/2019, 14/2014, 80/2013) 2.        Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN.32/2019, 14/2014, 139/2010, 30/2019) 3.        Zakon o normizaciji (NN. 80/2013) 4.        Zakon o akreditaciji (NN.56/2013, 75/2009, 158/2003) 5.        Zakon o mjeriteljstvu (NN. 111/2018, 74/2014)Zagreb880
4.16. 04. 2024.
18. 09. 2024.
Voditelj: mr.sc. Miljenko Đukić, dipl. ing. el., mr.sc. Branko Burazer, dipl.ing.el.Stručni seminar:PRIMJENA NORMA U PAMETNIM GRADOVIMA – NPG Sadržaj: Bit će predstavljeni UN ciljevi održivog razvoja s posebnim osvrtom na 11. cilj: Učiniti gradove i ljudska naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivimZagreb880
5.06. 03. 2024.
19. 09. 2024
Voditelj i predavač:, Ivan Kovačić, dipl. ing. građ., Predavač: Vesna Marohnić Kuzmanović dipl.ing.arhStručni seminarOSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE – OTR Sadržaj seminara: A - Prostorni planovi, Lokacijske dozvole i drugi akti te Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU), - Odredbe Zakona o prostornom uređenju B - Poslovi projektiranja, pravilnici o projektima, kontrola i nostrifikacija projekata, - Odredbe Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i propisa donesenih na temelju tih zakona. C - Izdaje se ili se ne izdaje se građevinska dozvola, Zakonito građenje građevine ili izvođenje radova, Izdaje se uporabna dozvola i evidentira se građevina, - Odredbe Zakona o gradnji i propisa donesenih na temelju tih zakona. D - Pravilnici doneseni na temelju Zakona o gradnji koji uređuju građenje - o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, pisanoj izjavi izvođača, tehničkom pregledu građevine, jednostavnim i drugim građevinama i radovima i sadržaju i izgledu gradilišne ploče.Zagreb
8
8
0
6.21. 03. 2024.
10. 10. 2024.
Voditelj i predavač:
mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el.
Stručni seminar:PROJEKTIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE PREMA ZAHTJEVIMA TEHNIČKOG PROPISA I VAŽEĆIH NORMI - PSZM Sadržaj: Za projektiranje, izvedbu i održavanje zaštite od munje u Republici Hrvatskoj važeći je Tehnički propis za zaštitu od djelovanja munje na građevinama (NN. br. 87/2007.) i odgovarajuće norme na koje se taj propis poziva Korištena tehnička regulativa u seminaru: 1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 2. Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19) 4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 5. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („Narodne novine“ broj 87/08 i 33/10)Zagreb752
7.09. - 10. svibnja 2024. Predavači: grupa autoraSAVJETOVANJEZagreb16124
8.14. 05. 2024.
28. 11. 2024.
Voditelji i predavači: Zoran Dumančić, dipl. ing. el., ,mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing. el.Stručni seminar:PROCJENA RIZIKA OD UDARA MUNJE PREMA 2. IZDANJU NORME HRN EN 62305-2 S POMOĆU RAČUNALA – PRIMJERI PRORAČUNA – PRUM
Sadržaj seminara: Procjena rizika od udara munje u građevinu ili u njenu okolicu je temeljni i obvezni postupak prema Tehničkom propisu („NN“ br. 87/2008.). za pristup konstrukciji sustava zaštite od munje na građevini. S obzirom na općenitu složenost procjene rizika, pomoć danas mogu pružiti računalni programi. Međutim, u svakom slučaju potrebno je prije pristupa procjeni poznavati odgovarajuću regulative i načela proračuna. Korištena regulative u seminaru: 1. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („Narodne novine“ broj 87/08 i 33/10)
2. Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
Zagreb862
9.07. 06. 2024.
04. 10. 2024.
Voditelj i predavač: dr.sc. Željko Novinc, dipl.ing.el.Stručni seminar:ENERGETSKA UČINKOVITOST SUVREMENIH NISKONAPONSKIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - EUSEI Sadržaj: Energetsku učinkovitost niskonaponske (NN.) električne instalacije (EI) obrađuje nekoliko zakona i norma HRN HD 60364-8-1: Niskonaponske električne instalacije – Dio 8-1: Energetska učinkovitost Korištena građevinska regulativa u seminaru: 1.  Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 2.   Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 3.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN. br. 78/15, 118/18, 110/19
4.       Zakon o energetskoj učinkovitosti, vrijedi od 25.10.2014. 5.       Mrežna pravila distribucijskog sustava, (NN. 74/18)
Zagreb752
10.06. 06. 2024.
17. 10. 2024.
Voditelj u predavač: Zdravko Pamić, dip. ing. el.Stručni seminar:ENERGETSKI DISTRIBUCIJSKI KABELI OD 0,6/1 kV do 64/110 kV
Sadržaj:
Dat će se pregled različitih električnih kabela niskog i visokog napona od 0,6/1 kV do 64/110 kV, njihovih konstrukcija i ugradbenih materijala, područje ugradnje i način primjene, osnove konstrukcije te pripadajuće važeće hrvatske, europske i međunarodne norme. Ujedno će se dati i područje primjene, polaganje, spojni pribor, ispitivanja , strujna opterećenja, struje kratkog spoja, norme za označivanje i prepoznavanje tipa kabela. Dat će se i osvrt na energetske kabele za posebne izvedbe (podmorski i kabeli za tunele), teško gorive i vatrootporne kabele.
Seminar je namijenjen prvenstveno svim sudionicima u gradnji elektroenergetskih distribucijskih mreža, kućnih priključaka, elektroenergetskih razvoda u industriji (sustava razvođenja i polaganje vodova i kabela, podzemnih i nadzemnih), željezničkom prometu, brodogradnji, cestogradnji i građevinarstvu. Namijenjen je i odgovornim osobama koje obavljaju poslove projektiranja, kontrolu projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja elektroenergetskih instalacija, građenja i održavanja građevina, željezničke i cestovne infrastrukture, te brodskih i off-shore električnih instalacija, a sudjeluju u ocjenjivanju, ocjeni sukladnosti i izdavanju certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.

Zagreb862
11.15. 03. 2024.
15. 11. 2024.
Voditelj u predavač: dr.sc. Željko Novinc, dipl.ing.el.Stručni seminar:PREGLED, ISPITIVANJE I IZVJEŠĆIVANJE O STANJU SIGURNOSTI NISKONAPONSKIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA – PIIEI Sadržaj: Broj parametara električne niskonaponske instalacije, koje treba redovito kontrolirati i nadzirati, iz godine u godinu je sve veći, pa su potrebna nova znanja, a na raspolaganju je istovremeno snažna i kvalitetna ispitna i mjerna oprema. Korištena građevinska i druga regulativa u seminaru: 1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
2. Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN. br. 78/15, 118/18, 110/19) 4. Zakon o energetskoj učinkovitosti, vrijedi od 25.10.2014. 5. Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine« broj 22/13 i 102/15) 6. Mrežna pravila distribucijskog sustava, (NN. 74/18) 7. Na seminaru upućuje se i na niz odgovarajućih normi
Zagreb752
1220. 03. 2024.
21. 11. 2024
Voditelj u oredavač: Mr. s c., Ernst Mihalek dipl. ing. el.; Marijan Mustač, mag. ing. el.Stručni seminar:SUSTAVI UZEMLJENJA I UZEMLJIVAČI

Sadržaj:

Svakom inženjeru i tehničaru odgovornom za izgradnju, pogon i održavanje električnih visokonaponskih i niskonaponskih mreža te postrojenja, vrlo je važno poznavanje tehnike i tehnologije uzemljenja. U osnovi je uzemljenje najvažnija mjera za neizravnu zaštitu od dodirnog napona i odvođenja struja munje najkraćim putom u zemlju. U tom smislu, na seminaru će se govoriti o dodirnim naponima i djelovanjima struje na čovjeka.

U tehnici uzemljivanja javlja se niz naziva koji se odnose na razne dijelove sustava uzemljenja, metode mjerenja i vrste uzemljivača. Tako će se objasniti mnogi nazivi kao što je električna otpornost tla, , referentna ili neutralna zemlja, uzemljivač, sustav uzemljenja, sustav uzemljivača, dozemni vod, uzemljenje sustava zaštite od munje, površinski ili vodoravni uzemljivač , dubinski uzemljivač, zrakasti uzemljivač, prstenasti uzemljivač, temeljni uzemljivač i slično. U tom smislu će se na seminaru objasniti svo takvo nazivlje i dati suvremeni pogled na tu temu. Kao primjer neka posluži to da se često u praksi govori o „trakastim“ uzemljivačima pod kojim se misli na vodoravne odnosno površinske uzemljivače, iako takvi uzemljivači ne moraju biti u obliku trake, nego i kao uže ili neki puni vodič.

Također se i odabir duljine i oblika uzemljivača danas obavlja drugačije nego prije, najprije zahvaljujući suvremenim računalnim programima, osobito za složene uzemljivače. Pri odabiru uzemljivača sustava zaštite od munje nije potrebno pri projektiranju više izračunavati tzv. udarni otpor uzemljenja, nego se u tu svrhu upotrebljava dijagram iz norme, koji je također izrađen na temelju složenog računalnog programa. Takav pristup pojednostavnjuje projektantu izradu tehničkog opisa i dokazivanje određenih zahtjeva.

Što se tiče uzemljenja sustava zaštite od munje, oblik i dimenzije su najvažniji kriteriji da bi se struja munje raspršila u zemlji (visokofrekvencijska pojava) i pritom reducirali opasni prenaponi. Sa stajališta zaštite od munje prioritet imaju zajednička, integrirana uzemljenja gradevina koja služe za sve namjene (npr. zaštitu od munje, zaštitno uzemljenje niskonaponske ili telekomunikacijske instalacije).

Posebno će se obraditi i metode mjerenja sustava uzemljenja i otpora uzemljivača, kao važnog načina za provjeru stanja tog sustava ili njegova dijela, bilo da se to radi pri izvedbi, bilo pri redovitom ili izvanrednom održavanju.

Sudionike seminara se na kraju upućuje na dostupnu literaturu, norme i propise u svrhu daljnjeg usavršavanja u području tehnologije sustava uzemljenja i uzemljivača
Zagreb761
13.22. 11. 2024.Voditelj i predavač:, dr.sc. Željko Novinc, dipl.ing.el., Predavač: dr.sc. Amir Halep, dipl.ing.el.Stručni seminar:TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA, MONITORING I ODRŽAVANJE U INDUSTRIJI I ŠIRE – ISKUSTVA U VEZI PLANIRANJA I ODRŽAVANJA PROIZVODNIH I DRUGIH POSTROJENJA I INSTALACIJA – TDMI Sadržaj: Navedena problematika predmet je zanimanja velikog broja korisnika i stručnjaka u projektiranju, ugradnji, ispitivanju i održavanju strojeva u industriji (motora, generatora, pokretnih traka, peći, kotlova, rotacijskih strojeva, ...), održavanju električnih i drugih instalacija, kako onih u proizvodnji, distribuciji i kontroli dostave i potrošnje električne energije, tako i onih u industriji, gospodarstvu, graditeljstvu, školstvu, a dakako i onih u kućanstvima (krajnjim potrošačima i korisnicima). Korištena građevinska regulativa u seminaru: 1.       Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 2.       Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 3.       Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19) 4.       Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN. br. 78/15, 118/18, 110/19) 5.       Zakon o energetskoj učinkovitosti, vrijedi od 25.10.2014. 6.       Mrežna pravila distribucijskog sustava, (NN. 74/18) 7.       Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila, vrijedi od 12.03.2016. 8.       Tehnička dijagnostika u industriji - norme tipa ISO 2954, 2372, 3722, 10186, 4406:99 9.       Tehnička dijagnostika u industriji - norme tipa HRN EN 50160, 60204, HD 60364, 60947 10.    Tehnička dijagnostika u industriji prema normama tipa EN 13187, EN ISO 7345 i 9288Zagreb752
14.26. 04. 2024.Voditelj i predavač:, dr.sc. Željko Novinc, dipl.ing.el.Stručni seminar:ISPITIVANJE KAKVOĆE ELEKTRIČNE ENERGIJE PREMA NOVOJ NORMI HRN EN 50160:2012 I MREŽNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (NN. 74/18) – IKEEMP Mnoga poduzeća i tvrtke u Republici Hrvatskoj raspolažu ispitnim i mjernim sustavima (on-line) i uređajima (off-line), koji svojim djelovanjem ispunjavaju zahtjeve za kvalitetu proizvodnje u skladu s normama iz skupine ISO 9001. Održavanje kakvoće električne energije iziskuje mnoga dodatna ulaganja u sve procese tijekom proizvodnje, distribucije i potrošnje električne energije, a veoma važan faktor u cijelom tom procesu jest i kontrola i “popravljanje” kakvoće raspoložive, isporučene električne energije. Korištena građevinska i druga regulativa u seminaru: 1.        Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 2.        Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 3.        Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN. br. 78/15, 118/18, 110/19) 4.        Zakon o energetskoj učinkovitosti, vrijedi od 25.10.2014. 5.        Mrežna pravila distribucijskog sustava, (NN. 74/18) 6.        Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila, vrijedi od 12.03.2016.Zagreb761
15.10. 05. 2024.
18. 10. 2024.
Voditelj i predavač:, dr.sc. Željko Novinc, dipl.ing.el.Stručni seminar:PROVJERA NISKONAPONSKIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
Sadržaj:
Seminar je prvenstveno namijenjen stručnjacima iz područja projektiranja, izvedbe, provjeravanja i održavanja niskonaponskih (NN) električnih instalacija (EI), ali i ostalim stručnjacima tehničke struke koji na bilo koji način dolaze u dodir s AC ili AC/DC električnim instalacijama, pa makar i kao samo korisnici istih. Seminar je također osmišljen i u cilju pomoći kod polaganja stručnog ispita iz elektrotehničke struke osobama koje će NN električne instalacije (elektrotehniku) odabrati kao uže područje struke. S obzirom na to da je područje provjere NN električnih instalacija dosta slabo zastupljeno tijekom redovitog školovanja elektro-tehničara i inženjera seminar će koristiti osobama iz područja projektiranja, nadzora, instaliranja, održavanja, proizvodnje i servisiranja dijelova i opreme u svezi NN električnih instalacija, te osobama u inspekcijskim ustanovama i službama.
Zagreb752
16.13. 02. 2024.
01. 10. 2024.
Voditelj i predavač:
mr. sc. Mladen Žunec, dipl. ing. el.
Stručni seminarREGULATORNI OKVIR ZA ELEKTROMOBILNOST – ROE Sadržaj: Za projektiranje, izvedbu, priključenje na elektroenergetsku mrežu i održavanje punionica električnih vozila u Republici Hrvatskoj primjenjuju se važeći propisi: 1. Zakon o gradnji (NN. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19); 2. Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu, (Narodne novine, br. 7/18); 3. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, (HEP-ODS, 4/2018); 4. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN. 05/10);
5. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN. 43/16); 6. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN. 28/16).
Zagreb871
17.05. 03. 2024.
22. 10. 2024.
Voditelj i predavač: mr. sc. Mladen Žunec, dipl. ing.Stručni seminarSPREMNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE U EU – SEETEE Sadržaj: Spremnici električne energije će igrati ključnu ulogu u omogućavanju EU da razvije nisko-ugljični elektroenergetski sustav. Spremnici električne energije mogu pružiti veću fleksibilnost sustava i energiju potrebnu za uravnoteženje sustava, pružajući rezervu koja je potrebna zbog nestalnosti obnovljivih izvora energije Primjenjuju se važeći propisi: 1.       Zakon o gradnji (NN. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19); 2.       Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu, (Narodne novine, br. 7/18); 3.       Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, (HEP-ODS, 4/2018); 4.       Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu, (HOPS, 4/2018); 5.       Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN. 05/10); 6.       Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN. 43/16); 7.       Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN. 28/16).Zagreb871
18.23. 10. 2024.Antun Kerner, mag. ing. el.Stručna radionicaUVOD U DIGITALNU TRANSFORMACIJU– DT Sažetak: Digitalna transformacija ima svrhu i cilj osnažiti kompanije/poduzeća da se natječu na najvišoj razini na bilo kojem tržištu. Radionica DIGITALNA TRANSFORMACIJA je jedna od četiri radionice koje čine specijalistički program stručnog usavršavanja u dijelu koji se odnosi na informacijsko doba. Ostale radionice u ovom programu su: Upravljanja poslovnim procesima, Upravljanja projektima, Internet stvari (IoT). Kroz ovu stručnu radionicu dati ćemo pregled kako upravljanje poslovnim procesima može pomoći kompanijama u opstanku na tržištu uslijed sve bržih promjena tehnologije ali i sve intenzivnijih promjena uvjeta poslovanja. Digitalna transformacija ne odnosi se na „još jedan“ digitalni projekt. Digitalna transformacija nije primarno tehnološki problem, to je koncept u području upravljanja i izazov za kompanijsku strategiju. Odluka za provedbu i uspješna izvedba digitalne transformacije kompanije je način kako kompanije mogu izbjeći stagnaciju i prekid rada odnosno postojanjaZagreb440
19.08.05.2024.; 04.12.2024.Antun Kerner, mag. ing. el.WEBINARUVOD U DIGITALNU TRANSFORMACIJU– DT Sažetak: Digitalna transformacija ima svrhu i cilj osnažiti kompanije/poduzeća da se natječu na najvišoj razini na bilo kojem tržištu. Radionica DIGITALNA TRANSFORMACIJA je jedna od četiri radionice koje čine specijalistički program stručnog usavršavanja u dijelu koji se odnosi na informacijsko doba. Ostale radionice u ovom programu su: Upravljanja poslovnim procesima, Upravljanja projektima, Internet stvari (IoT). Kroz ovu stručnu radionicu dati ćemo pregled kako upravljanje poslovnim procesima može pomoći kompanijama u opstanku na tržištu uslijed sve bržih promjena tehnologije ali i sve intenzivnijih promjena uvjeta poslovanja. Digitalna transformacija ne odnosi se na „još jedan“ digitalni projekt. Digitalna transformacija nije primarno tehnološki problem, to je koncept u području upravljanja i izazov za kompanijsku strategiju. Odluka za provedbu i uspješna izvedba digitalne transformacije kompanije je način kako kompanije mogu izbjeći stagnaciju i prekid rada odnosno postojanjaZagreb110
20.09.10.2024.Antun Kerner, mag. ing. el.Stručna radionicaUPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA – UPP Sadržaj radionice: Dat će se pregled metodologije za upravljanje poslovnim procesima s naglaskom na kontinuirano unapređenje poslovnih procesa i SIX SIGMA metodologiju. Radionica će poslužiti kao podloga za raspravu o optimalnom odnosu aktivnosti koje je potrebno organizirati kao procese odnosno kao projekte radi postizanja poslovnih ciljevaZagreb440
21.24.04.2024.; 13.11.2024Antun Kerner, mag. ing. el.WEBINARUPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA – UPP Sadržaj radionice: Dat će se pregled metodologije za upravljanje poslovnim procesima s naglaskom na kontinuirano unapređenje poslovnih procesa i SIX SIGMA metodologiju. Radionica će poslužiti kao podloga za raspravu o optimalnom odnosu aktivnosti koje je potrebno organizirati kao procese odnosno kao projekte radi postizanja poslovnih ciljevaZagreb110
22.16.10.2024.Antun Kerner, mag. ing. el.Stručna radionicaINTERNET STVARI (Internet of Things i Smart Eco Sustavi – IoT) Sadržaj radionice: Dat će se pregled Interneta Stvari (IOT) s naglaskom na tehnologije, protokole i primjene. Informacijsko komunikacijska tehnologija (ICT) primijenjena je u gotovo svim područjima ljudskog rada i djelovanja. ICT pozitivno i revolucionarno utječe na proizvode i rješenja pri projektiranju, ali i na način kako se organiziraju i pružaju usluge na tržištu. Uz mehanička i električka svojstva proizvodi su dopunjeni visoko integriranim hardverskim komponentama, sa senzorima, spremnicima podataka, mikroprocesorima, s programima u kojima su implementirani sofisticirani algoritmi i uz ostale atribute ističu se visokim stupnjem povezivanja. Proizvodi dolaze na tržište s implementiranim znanjem i značajnom procesnom snagom. Proizvode odnosno stvari možemo relativno jednostavno umrežavati odnosno povezivati i na taj način stvoriti složene Smart eco sustave. Stvari se tako povezuju i na Internet popularnu mrežu svih mreža. Internet stvari (IoT) je područje u kojem je fizičkim predmetima omogućeno da vide, čuju, rezoniraju i obavljaju poslove tako što međusobno "razgovaraju", dijele informacije i koordiniraju odluke. IoT pretvara te tradicionalne objekte u pametne, koristeći temeljne tehnologije kao što su računala, komunikacije, senzorske mreže, Internet protokoli i aplikacije i sl.Zagreb440
23.02.05.2024.; 20.11.2024.Antun Kerner, mag. ing. el.WEBINARINTERNET STVARI (Internet of Things i Smart Eco Sustavi – IoT) Sadržaj radionice: Dat će se pregled Interneta Stvari (IOT) s naglaskom na tehnologije, protokole i primjene. Informacijsko komunikacijska tehnologija (ICT) primijenjena je u gotovo svim područjima ljudskog rada i djelovanja. ICT pozitivno i revolucionarno utječe na proizvode i rješenja pri projektiranju, ali i na način kako se organiziraju i pružaju usluge na tržištu. Uz mehanička i električka svojstva proizvodi su dopunjeni visoko integriranim hardverskim komponentama, sa senzorima, spremnicima podataka, mikroprocesorima, s programima u kojima su implementirani sofisticirani algoritmi i uz ostale atribute ističu se visokim stupnjem povezivanja. Proizvodi dolaze na tržište s implementiranim znanjem i značajnom procesnom snagom. Proizvode odnosno stvari možemo relativno jednostavno umrežavati odnosno povezivati i na taj način stvoriti složene Smart eco sustave. Stvari se tako povezuju i na Internet popularnu mrežu svih mreža. Internet stvari (IoT) je područje u kojem je fizičkim predmetima omogućeno da vide, čuju, rezoniraju i obavljaju poslove tako što međusobno "razgovaraju", dijele informacije i koordiniraju odluke. IoT pretvara te tradicionalne objekte u pametne, koristeći temeljne tehnologije kao što su računala, komunikacije, senzorske mreže, Internet protokoli i aplikacije i sl.Zagreb110
24.02.10.2024.
Antun Kerner, mag. ing. el.Stručna radionicaUPRAVLJANJE SLOŽENIM PROJEKTIMA - AGILE I PMI - USP Sadržaj radionice: Projektni način rada i projektni tim omogućuju najefikasniji način dostizanja operativnih ili strateških ciljeva, podizanja konkurentnosti i energetske učinkovitosti. To se ne odnosi samo na proizvodne radne organizacije već i na lokalne zajednice, trgovine, obrazovne ustanove, banke, osiguravajuća društva i dr. Bez projektnog načina rada ne mogu se uspješno ostvariti postavljeni ciljevi. Pravilan izbor metodologije za upravljanje projektima povećava vjerojatnost uspješnog ishoda. Upravljanje projektima je primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima da bi se ispunili projektni, programski i strateški zahtjevi. Upravljanje projektom uključuje: - Utvrđivanje zahtjeva,          - Postavljanje jasnih i ostvarivih ciljeva, ·         - Uspostavu ravnoteže između suprotstavljenih zahtjeva na kvalitetu, doseg, vrijeme i trošak, -Prilagodbu specifikacija, planova i pristupa interesima i očekivanjima različitim zainteresiranim stranama (eng. Stakeholders)Zagreb440
25.17.04.2024.; 06.11.2024.
Antun Kerner, mag. ing. el.WEBINARUPRAVLJANJE SLOŽENIM PROJEKTIMA - AGILE I PMI - USP Sadržaj radionice: Projektni način rada i projektni tim omogućuju najefikasniji način dostizanja operativnih ili strateških ciljeva, podizanja konkurentnosti i energetske učinkovitosti. To se ne odnosi samo na proizvodne radne organizacije već i na lokalne zajednice, trgovine, obrazovne ustanove, banke, osiguravajuća društva i dr. Bez projektnog načina rada ne mogu se uspješno ostvariti postavljeni ciljevi. Pravilan izbor metodologije za upravljanje projektima povećava vjerojatnost uspješnog ishoda. Upravljanje projektima je primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima da bi se ispunili projektni, programski i strateški zahtjevi. Upravljanje projektom uključuje: - Utvrđivanje zahtjeva,          - Postavljanje jasnih i ostvarivih ciljeva, ·         - Uspostavu ravnoteže između suprotstavljenih zahtjeva na kvalitetu, doseg, vrijeme i trošak, -Prilagodbu specifikacija, planova i pristupa interesima i očekivanjima različitim zainteresiranim stranama (eng. Stakeholders)Zagreb110
26.30.10.2024Antun Kerner, mag. ing. el.Stručna radionicaUVOD U UMJETNU INTELIGENCIJU Sadržaj radionice: Umjetna inteligencija (Artificial Intelligence – AI), kao i implementacija inteligencije u strojevima, je važna tema danas, a zahvaljujući uspješnoj primjeni u različitim područjima postaje sve važnija. Većina ljudi se brzo privikava na svakodnevnu primjenu aplikacija, kao što je npr. razgovor sa svojim pametnim telefonom. Razgovor s pametnim telefonom zabavan je i koristan da saznate stvari poput lokacije najboljeg restorana u gradu ili kako doći do određene lokacije. Dok razgovarate sa svojim pametnim telefonom, uređaj sve više uči o načinu na koji razgovarate i čini sve manje pogrešaka u razumijevanju vaših zahtjeva. Sposobnost vašeg pametnog telefona da uči i tumačenje vašeg posebnog načina govora je primjer AI. Tehnologija koja to omogućava zove se strojno učenje (Machine Learning – ML). Radi se o primjeni različitih tehnika koje omogućuju bolji rad algoritama na temelju iskustva. Vjerojatno danas posvuda koristite strojno učenje i umjetnu inteligenciju, a da stvarno niti ne razmišljate o tome. Korištenje AI i strojnog učenja će se samo povećavati s vremenom. WEBINAR je  namijenjen projektantima, voditeljima projekata i drugim sudionicima u iniciranju, planiranju, provođenju projekata u kojima se primjenjuju uređaji, senzori i druga oprema. Svim sudionicima u DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI, rekonstrukciji, dogradnji, ispitivanju, procjeni kvalitete, operatorima, planerima, projektantima, izvođačima i instalaterima, nadzornim inženjerima, ispitivačima, revizorima, sudskim vještacima, kao i drugim stručnjacima koji se bave razvojem, inventivnim radom, povećanjem energetske učinkovitosti, investicijskim i/ili tehničkim planiranjem, gradnjom, ispitivanjem, procjenom, upravljanjem, uporabom i održavanjem. Webinar se preporučuje  svim osobama koje  žele proširiti ili upotpuniti svoje opće i tehničko znanje. Umjetna inteligencija AI (Artificial Intelligence) je očito jedno od najbrže rastućih područja i postaje sastavni dio modernog poslovanja.Zagreb440
27.15.05.2024.; 11.12.2024.Antun Kerner, mag. ing. el.WEBINARUVOD U UMJETNU INTELIGENCIJU Sadržaj radionice: Umjetna inteligencija (Artificial Intelligence – AI), kao i implementacija inteligencije u strojevima, je važna tema danas, a zahvaljujući uspješnoj primjeni u različitim područjima postaje sve važnija. Većina ljudi se brzo privikava na svakodnevnu primjenu aplikacija, kao što je npr. razgovor sa svojim pametnim telefonom. Razgovor s pametnim telefonom zabavan je i koristan da saznate stvari poput lokacije najboljeg restorana u gradu ili kako doći do određene lokacije. Dok razgovarate sa svojim pametnim telefonom, uređaj sve više uči o načinu na koji razgovarate i čini sve manje pogrešaka u razumijevanju vaših zahtjeva. Sposobnost vašeg pametnog telefona da uči i tumačenje vašeg posebnog načina govora je primjer AI. Tehnologija koja to omogućava zove se strojno učenje (Machine Learning – ML). Radi se o primjeni različitih tehnika koje omogućuju bolji rad algoritama na temelju iskustva. Vjerojatno danas posvuda koristite strojno učenje i umjetnu inteligenciju, a da stvarno niti ne razmišljate o tome. Korištenje AI i strojnog učenja će se samo povećavati s vremenom. WEBINAR je  namijenjen projektantima, voditeljima projekata i drugim sudionicima u iniciranju, planiranju, provođenju projekata u kojima se primjenjuju uređaji, senzori i druga oprema. Svim sudionicima u DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI, rekonstrukciji, dogradnji, ispitivanju, procjeni kvalitete, operatorima, planerima, projektantima, izvođačima i instalaterima, nadzornim inženjerima, ispitivačima, revizorima, sudskim vještacima, kao i drugim stručnjacima koji se bave razvojem, inventivnim radom, povećanjem energetske učinkovitosti, investicijskim i/ili tehničkim planiranjem, gradnjom, ispitivanjem, procjenom, upravljanjem, uporabom i održavanjem. Webinar se preporučuje  svim osobama koje  žele proširiti ili upotpuniti svoje opće i tehničko znanje. Umjetna inteligencija AI (Artificial Intelligence) je očito jedno od najbrže rastućih područja i postaje sastavni dio modernog poslovanja.Zagreb110
28.14. - 15. STUDENOGA 2024.Voditelji: Marijan Mustač, mag. ing. el i Joško Moser, prof.MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE„PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE“ - P&P Sadržaj savjetovanja: Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju otvorene su velike šanse našim elektroinženjerima ali se pred njih postavljaju i novi zadatci, u prvom redu cjeloživotno strukovno obrazovanje, da bi bili stalno konkurentni na tržištu od preko 500 milijuna ljudi. Europska komisija postavila nam je pitanje pridajemo li segmentu strukovnog obrazovanja dovoljnu pozornost i kako ga mislimo bolje povezati s tržištem rada? Tom području se kroz dokumente Europske unije daje velika važnost, jer je to jedan od preduvjeta smanjenja nezaposlenosti, posebno mladih još nedovoljno iskusnih stručnjaka. EDZ već preko 70 godina angažira eminentne stručnjake iz prakse kako bi svoja izuzetno važna praktična znanja prenijeli na mlađe kolege. Savjetovanje opetovano ukazuje na potrebu inovativnog projektnog inženjerskog pristupa zadatcima, na nužnost uvažavanja prirode i suradnje elektroinženjera s inženjerima drugih struka a napose sa zakonodavstvom u okviru europskog zelenog plana. Teme i sekcije P&P 1.     Elektroenergetika 2.     Informacijske i napredne tehnologije 3.     Provedba prostornih planova i drugih propisa u poslovima gradnje 4.     Zakonodavstvo 5.     Distrubucijske mreže, niskonaponske električne instalacije i rasvjeta 6.     Studentska sekcijaZagreb20173
29.Igor Šumonja, dipl. ing. el. i dr. sc. Ljupko Teklić, dipl. ing. el.Stručni seminar MREŽNA PRAVILA PRIJENOSNOG SUSTAVA I RAZVOJNE STUDIJE - MPPSRS Sadržaj seminara: Seminar je namijenjen projektantima, izvođačima i investitorima u obnovljive i druge izvore energije, te svim ostalim stručnjacima koji sudjeluju u postupcima priključenja. 1.   Izrada elaborata mogućnosti priključenja; 2.     Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja; 3.     Izrada razvojnih studija integracije obnovljivih izvora; 4.     Mrežna pravila prijenosnog sustava; Seminar se temelji na sljedećoj zakonskoj regulativi: 1.     Zakon o tržištu električne energije, (Narodne novine, br. 111/21) 2.     Mrežna pravila prijenosnog sustava Narodne novine, br. 67/17, 128/20) 3.     Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu, (HOPS, 4/2018)Zagreb770
3012. 04. 2024.
22. 11. 2024.
Voditelj: Igor Šumonja, dipl. ing. el. Predavači: Igor Šumonja, dipl. ing. el., Doroteja Hranjec, mag. ing. el., tehn. inf.Stručni seminarZAKONSKA PROCEDURA I POSTUPAK PRIKLJUČENJA NA PRIJENOSNU MEŽU – PPNPM Sadržaj seminara: Seminar je namijenjen projektantima, izvođačima i investitorima u obnovljive i druge izvore energije, te svim ostalim stručnjacima koji sudjeluju u postupcima priključenja. 1.     Ishođenje energetskog odobrenjaa; 2.     Posebni uvjeti i posebni uvjeti priključenja; 3.     Lokacijska dozvola; 4.     Ugovor o priključenju; 5.     Elektroenergetska suglasnost ; 6.     Građevinska dozvola; 7.     Izgradnja postrojenja i priključka; 8.     Operativni plan i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu; 9.     Interni tehnički pregled; 10.     Ugovor o korištenju mreže; 11.     Početak korištenja mreže; 12.     Pokusni rad; 13.     Uporabna dozvola; Seminar se temelji na sljedećoj zakonskoj regulativi: 1.     Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, (Narodne novine, br. 100/22)
2.     Zakon o tržištu električne energije, (Narodne novine, br. 111/21) 3.     Zakon o prostornom uređenju, (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 4.     Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 5.     Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, (Narodne novine, br. 84/22) 6.     Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu, (Narodne novine, br. 7/18) Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu, (HOPS, 4/2018)
Zagreb770
31.
08.04.2024.
21.10.2024.
Ivan Galetić, dipl. ing. el.Stručni seminarKVALITETA I INOVACIJE – PUT PREMA INDUSTRIJI 4.0 – KI Sadržaj seminara: Tema ovog seminara je na jednostavan i sažeti način predstaviti razvoj kvalitete i norme ISO 9001 u posljednjim desetljećima te prikazati koji su danas svjetski trendovi u području kvalitete, koji su najčešći pokretači inovacija u velikim svjetskim kompanijama, koji su najveći svjetski inovatori i kako pomiriti na prvi pogled suprotstavljene pojmove KVALITETA i INOVACIJE, imajući u vidu da kvaliteta podrazumijeva nešto što je definirano standardima, normama, mjerama i uhodanim procesima, a inovacije su nešto što možda nije standardno, možda ne postoje norme za to i posljedica su potpuno novih procesa. U seminaru su prikazani rezultati svjetskog istraživanja BCG grupe, poznate svjetske konzalting grupe o tome koji su bili izvori ideja za inovacije u velikim svjetskim kompanijama i kako su te ideje realizirale najpoznatije kompanije i brendovi. U nastavku je prikazan razvoj industrije od početaka do industrije 4.0 te koja su očekivanja u budućnosti. Na kraju seminara se predviđa razmjena mišljenja svih sudionika o predmetnoj temi kao i o tome trebaju li male firme uvoditi sustave ISO 9001 i ISO 50001, te zaključak autora.Zagreb770
32.
15.04.2024.
14.10.2024.
Ivan Galetić, dipl. ing. el.Stručni seminarAKU BATERIJA - GLAVNA SASTAVNICA POUZDANOG BESPREKIDNOSG ENERGETSKOG SUSTAVA – AB
Sadržaj seminara:
Cilj ovog seminara je upoznati polaznike s razlozima i uvjetima korištenja olovnih aku baterija kao sekundarnih spremišta energije, prikazati različita tehnološka i konstrukcijska rješenja kao i prednosti i mane različitih vrsta baterija u sustavima za besprekidna napajanja. Težište seminara je na 20 koraka u načinu odabira adekvatne baterije za osiguranje besprekidnosti u energetskim sustavima koji osiguravaju energiju za potrebe današnjih tehnološki najzahtjevnijih potrošača u područjima informatike, telekomunikacija, banaka, bolnica, energana, upravljačkih sustava,... Prikazani su svi važni postupci pri projektiranju, odabiru, montaži i eksploataciji s naglaskom na kvalitetnom održavanju i kapacitetnim ispitivanjima i osvrtom na ekološku prednost u korištenju baterija, kako u tradicionalnim AC sustavima, pouzdanim DC sustavima tako i u sustavima s obnovljivim izvorima energije. Također su zastupljeni i primjeri dobre prakse te preporuke autora
Zagreb770
33.20. 02. 2024.
03. 09. 2024.
Marija Mustač, dipl. ing. el.Stručni seminarISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA: PRAKTIČNA MJERENJA – IEPM Sadržaj seminara: Izvođenje praktičnih vježbi mjerenja pri ispitivanju elektroinstalacija na demonstracijskoj ploči, koja na siguran i pravilan način omogućava mjerenja. 1.       Teorija i praktična mjerenja na elektroinstalacijama, te simulacija kvarova: 2.       Teorija dodatnih mjerenja s instrumentom: 3.       Praktičan rad s instrumentom za ispitivanje elektroinstalacija na demonstracijskoj ploči i simulacija kvarova na elektroinstalaciji. Ukazivanje na detalje kojima se povećava brzina i efikasnost mjerenja te izbjegavaju najčešće greške pri ispitivanju elektroinstalacija.Zagreb770
34.25. 04. 2024.
24. 10. 2024.
Marijan Mustač. dipl. Ing. el.Stručni seminarPRIMJENA PARCIJALNIH IZBIJANJA U DIJAGNOSTICI IZOLACIJE VN I SN PRIMARNE OPREME – PPI Sadržaj seminara: Parcijalna izbijanja su se od sredine prošlog stoljeća koristila da bi se ustanovilo stanje izolacije uglavnom kod generatora. Pojavom XLPE-a kao izolacijskog materijala za kabele PD je dobio snažan zamah u smislu razvoja tehnologije za ispitivanje izolacije parcijalnim izbijanjima. Seminar govori o posljednjim dostignućima u svijetu u pitanju offline i online ispitivanja gotovo svih tipova primarne opreme – Generatora, Motora, GIS-ova, VN i SN kabela, SN ćelija. Seminar obrađuje niz primjera ispitivanja na VN i SN kabelima, generatorima, GIS-ovima i transformatorima. Zaključno će se predstaviti sustavi kontinuiranog nadzora parcijalnih izbijanja. Kratki teoretski dio:Zagreb770
35.27. 02. 2024.
11. 07. 2024.
19. 10. 2024.
Marijan Mustač, dipl. ing. el.Stručni seminarFOTONAPONSKE ELEKTRANE: PRAKTIČNA MJERENJA, ISPITIVANJE I ODRŽAVANJE – SE Sadržaj seminara: Teoretsko i praktično upoznavanje s instrumentom za mjerenja na fotonaponskim elektranama. Kratka teoretska podloga i izvođenje praktičnih vježbi mjerenja pri ispitivanju fotonaponskih elektrana na simulatoru koji na siguran i vjeran način omogućuje obavljanje mjerenja. 1.       Opis i mogućnosti mjernog instrumenta 2.       Kratki teoretski uvod i provedba praktičnih vježbi mjerenja na simulatoru fotonaponske elektrane: 3.       Praktičan rad s instrumentom za ispitivanje fotonaponskih elektrana na simulatoruZagreb770
36.07. 03. 2024.
17. 09. 2024.
Marijan Mustač, dipl. ing. el.Stručni seminarKVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE: PRAKTIČNA MJERENJA KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE, POVRATNI UTJECAJ
OBNOVLJIVIH IZVORA NA MREŽU
sadržaj:
Teoretsko i praktično upoznavanje s mjernim instrumentom za analizu kvalitete električne energije. Teoretska podloga karakterističnih pojava u EES i izvođenje praktičnih vježbi mjerenja na simulatoru omogućava vršenje snimanja karakterističnih pojava u EES.

Objašnjenje utjecaja obnovljivih izvora električne energije na električnu mrežu.

Izrada elaborata o povratnom utjecaju OIE na električnu mrežu.

Teorija i simulacija slijedećih parametara:

Potrebna oprema, provjera i primjeri spajanja instrumenta na različite sustave
Mjerenje struje, napona, frekvencije, snage, energije, induktivna / kapacitivna opterećenja
Parametri koji mogu utjecati na kvalitetu električne energije (spore/brze promijene napona, flikeri, padovi napona, kratki/dugi prekidi opskrbe, nesimetrija, harmonici, međuharmonici, THD, signalni napon)
Analiza u kakvim sustavim možemo očekivati navedene događaje
Norma HRN EN 50160
Primjeri izvještaja u PowerView softveru
NAMJENA STRUČNE RADIONICE
Svima koji se bave ili se planiraju baviti mjerenjem parametara mreže za ocjenu kvalitete električne energije. Praktičan rad s instrumentom za analizu na simulatoru koji vjerno simulira stvarne prilike u EES.
Zagreb770
37.27. 03. 2024.
19. 09. 2024.
Marijan Mustač, dipl. ing. el.Stručni seminarISPITIVANJE TRANSFORMATORA – PRAKTIČNA MJERENJA NA SIMULATORU TRANSFORMATORA I SIMULACIJA POJAVE KVAROVA
Sadržaj:
Teoretsko i praktično upoznavanje s mjernim instrumentima za analizu transformatora. Kratka teoretska podloga i izvođenje praktičnih vježbi mjerenja na simulatoru transformatora koji na siguran i vjeran način omogućuje obavljanje mjerenja.

Analiza transformatora uključuje:

Mjerenje omjera namotaja;
Mjerenje otpora namotaja;
Mjerenje otpora izolacije;
Simuliranje različitih kvarova;
Mjerenje otpora izolacije

Ispitivanje izolacijske otpornosti (spot test);
Dijagnostičko ispitivanje (DAR, PI, DD); • Ispitivanje naponom u koracima.
Različiti postupci mjerenja mogu se demonstrirati različitim simuliranim kvarovima:

Prekid namota;
Kratki spoj na namotu
NAMJENA STRUČNE RADIONICE
Svima koji se bave ili se planiraju baviti ispitivanjem transformatora. Praktičan rad s instrumentom za analizu transformatora na simulatoru koji vjerno simulira stvarne prilike na transformatoru.
Zagreb770
38.19. 03. 2024.
08. 10. 2024.
Marijan Mustač, dipl. ing. el.Stručni seminarISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA NA POGON ELEKTRIČNOM STRUJOM: PRAKTIČNA MJERENJA
Zagreb770
39.18. 04. 2024.
15. 10. 2024.
Marijan Mustač, dipl. ing. el.Stručni seminarULTRAZVUČNE ITERMOVIZIJSKE KAMERE, praktična primjena u praksi
Sadržaj seminara: Teoretsko i praktično upoznavanje sa
ultrazvučnim i termovizijskim kamerama.
Praktično rukovanje i podešavanje opreme.
Korištenje u stvarnim ispitivanjima u elektro
i strojarskom održavanju, zgradarstvu,
procesnoj industriji i ostalim područjima
primjene.
Kratki teoretski dio:
 Fizikalne osnove zvuka i termodinamike:
zvuk, ultrazvuk, toplina i temperatura
 Karakteristike ultrazvuka i IC zračenja
 Osnove prijenosa zvuka i topline
 Vrste ultrazvučnih i termovizijskih kamera
 Vrste ispitivanja koje je moguće provoditi
 Karakteristike dobivenih snimaka
 Objekti snimanja, područja primjene
 Snimanje i očitavanje rezultata snimanja
 Izrada ispitnih izvješća
 Uštede koje je moguće ostvariti
 Primjeri iz prakse
Praktični dio:
 Upoznavanje s ultrazvučnom i
termovizijskom kamerom
 Glavni elementi upravljanja kamerom
 Priprema za snimanje i podešavanje
osnovnih parametara kamere
 Fokusiranje snimanog objekta
 Praktični načini snimanja
 Pregled pohranjenih snimaka na kameri
 Prijenos i pohrana snimljenih rezultata na
računalu
 Izrada ispitnog izvješća na računalu
Zagreb770
40.
12. 04. 2024.dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. el.
Marijan Mustač, dipl. ing. el.
Stručni seminarNAČELA RADA I SPECIJALNE PRIMJENE BESKONTAKNOG MJERENJA TEMPERATURE KORONE I TERMOGRAFIJE – iskustva i prijedlozi; BMTIK; Ž. Novinc, M. Mustač.

Zagreb752
41.
07. 05.2024.
29.10.2024.
Marijan Mustač, dipl. ing. el.Stručni seminarTERENSKO ISPITIVANJE STRUJNIH, NAPONSKIH I ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Sadržaj:
Na radionici ce se biti rijeci o prakticnim metodama ispitivanja transformatora. Fokus ce biti dan Energetskim Transformatorima, govoriti ce se o sljedecim ispitivanjima: omjer, otpor namota, prazni hod, kratki spoj, tangens delta, SFRA i Parcijalna Izbijanja.
Biti ce obradjeni primjeri te cemo se osvrnuti na prakicne savjete koji bi mogli biti od koristi. Govoriti ce se i o ispitivanju instrumentacijskih transformatora (srujnih i naponskih) i o savjetima kako to najbolje i najbrze izvesti

NAMJENA STRUČNE RADIONICE
Namjena ove radionice je prenijeti znanja potrebna za ispitivanje strujnih, naponskih i energetskih transformatora. Takodjer namjena je upoznati sudionike sa logikom koja se nalazi iza konkretnog ispitivanja (zasto se izvodi o odredjeno ispitivanje), nacinom izvodjenja ispitivanja (egzekucija) kao i interpretacijom rezultata.

Sudionici ce biti upuceni sto znace losi rezulati odredjenih ispitivanja, tj. kako iskorisiti ukupnost rezultata ispitivanja kako bi se donjela intergralna dijagnoza stanja transformaora.
Zagreb770
42.Nenad Papić, dipl ing.Stručni seminarPOŽARI U OBJEKTIMA I POSTROJENJIMA – POP Sadržaj seminara: Na seminaru će biti prikazano vještačenje uzroka požara na više realnih primjera iz područja rada vještaka elektrotehničke struke. Biti će prikazane metode utvrđivanja mjesta nastanka i uzroka požara i karakteristični kvarovi koji mogu dovesti do požara, te tragovi požara u objektima i postrojenjima. Prikazani su požari u stambenim objektima, koji mogu biti izazvani kvarom na kućnom priključku električne energije ili kvarom na električnoj instalaciji. Požari na otvorenome su dio naše svakodnevnice, pogotovo u ljetnim mjesecima kada su česta pojava na području Dalmacije i otoka, dok se požari u objektima i postrojenjima događaju tijekom cijele godine i najčešće su prouzročeni tehničkim kvarovima.Zagreb770
43.Darko Rac. dipl. ing. el.Stručni seminarSEMINAR IZ PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE Sadržaj seminara: Program obuhvaća osposobljavanje za poslove instaliranja, ugradnje, održavanja, popravljanja, obnavljanja, pregradnje i ispitivanja opreme i instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te opreme i instalacija povezanih s navedenim prostorima. Program je sukladan Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN. br. 39/06 i 106/07.Zagreb743
44.29. 02. 2024Krešimir Žeravica, mag. ing. el.Stručni seminar:ZAHTJEVI ZA MJERENJE I PRAĆENJE RASVIJETLJENOSTI OKOLIŠA Sadržaj seminara: Dosta vremena provodimo uz umjetnu rasvjetu, a pogrešno osvijetljenje može izazvati niz zdravstvenih tegoba. Zbog toga je potrebno mjeriti i pratiti rasvijetljenost okoliša (ureda, prometnica, parkinga, predavaonica i sl.). Cilj seminara je proći razne zahtjeve pravilnika i normi, koje se koriste da bi se uredilo to područje mjeriteljstva. Također spomenuti primjere opreme raznih proizvođača pogodnih za navedena mjerenja. Norme: - HRN EN 13201-4, Cestovna rasvjeta – 4. dio: Metode mjerenja svojstava rasvjete (EN 13201-4) - HRN EN 12464-2, Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-2) - ISO/CIE 19476: Karakteristike performansi mjerača rasvijetljenosti i mjerača svjetline – luminancije Pravilnici: - -Treba iduće godine izaći novi pravilnik, sada je bio prijedlog i prihvaćen je, a radi se o ''Prijedlog Pravilnika o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša'' - U RH postoji nekoliko zakona i pravilnika, a i kojima je svrha odrediti obveze i odgovornosti. Glavni zakon je Zakon o zaštiti na radu br. 71/14., 118/14. i 154/14. Navedeni zakon propisuje Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18.Zagreb752
45.26.03.2024;
26.11.2024.
Zrinko Šimunić, dipl. ing. el., Domagoj Dupor dipl. ing. el.Stručni seminar:SVJETLO U PROSTORU – ODABRANA POGLAVLJA

Sadržaj:

Ideja za ovaj seminar nastala je radi toga jer specifično područje projektiranja rasvjete, osim na stručnim skupovima kao što su Planiranje i projektiranje, Elektrotehnički simpozij (oba u organizaciji EDZ-a), odnosno na Danima inženjera elektrotehnike (HKIE) nije  bilo  zastupljeno – a znamo da je rasvjeta dio gotovo svakog elektroprojekta. Zato smo i htjeli obraditi ona područja rasvjeta koja se najčešće dio elektroprojekta, odnosno elektrotehničke instalacije.

Rasvjetna instalacija uvijek ima dva aspekta – funkcionalni, dakle strogo tehnički, i onaj umjetnički, estetski.

Nigdje se u elektrotehnici, tako kao u području rasvjete, ne dodiruju arhitektura, urbanizam, likovne umjetnosti i tehnika. To rasvjetu čini posebno kreativnim područjem ljudskog stvaralaštva – kako za projektante rasvjete, tako i za dizajnere, odnosno konstruktore svjetiljaka i rasvjetnih sustava.

SADRŽAJ SEMINARA
1. AMBIJENTALNA RASVJETA

Ugođaj u prostoru (funkcionalnosti rasvjetne instalacije, vidljivost, izbjegavanje blještanja, boja svjetla i sl.).

2. RASVJETA RADNOG MJESTA

Kakva treba biti električna rasvjeta radnog mjesta, odnosno rasvjeta vidnih zadataka u širem smislu („task lighting“) - kako sa stanovišta  dobrog viđenja, tako i sa stanovišta sigurnosti i zdravlja ljudi koji sudjeluju u radnom procesu. Nakon  toga  u predavanju se obrađuju svjetlotehnički parametri rasvjete prostora

Korištene norme:

Rasvjeta radnih prostora u interijeru HRN EN 12464-1

Rasvjeta radnih prostora u eksterijeru HRN EN 12462-2

3. SUSTAVI UPRAVLJANJA  UNUTARNJOM RASVJETOM

Lokalni sustavi upravljanja

Upravljačke mreže, odnosno periferni sustavi upravljanja (FieldBUS)
Centralni nadzorni upravljački sustav (CNUS ili, na engleskom BMS: Building Management System)
4. NUŽNA RASVJETA I SIGURNOSNA RASVJETA I PROJEKTIRANJE

Nužna rasvjeta služi u slučaju nestanka opće rasvjete, požara ili kvara na opremi i napaja se iz baterija ili diesel agregata. pa je za svakog projektanta elektro-instalacija nužno poznavanje zahtjeva, normi, sustava i načina projektiranja

Sigurnosna rasvjeta je podvrsta nužne rasvjete i služi za osvjetljavanje evakuacijskih putova i zatvorenih i velikih otvorenih prostora za siguran izlaz za sprječavanje panike kad nestane napajanje opće rasvjete i napaja se iz baterija.

osnove projektiranja nužne i sigurnosne rasvjete
tipovi svjetiljaka
proces projektiranja
Usporedba NFPA i HR EN 1838, označavanje svjetiljaka
norme i upravljanje nužnom rasvjetom
5 RASVJETA SPORTSKIH TERENA

Rasvjeta sportskih terena, unutarnjih i vanjskih. specifičnosti pravilne rasvjete sportskih terena  s osvrtom na europske i svjetske norme, odnosno preporuke. Numeričke metode proračuna rasvijetljenosti i proračun faktora blještanja. Osim toga, u predavanju se obrađuju i metode mjerenja horizontalne i vertikalne rasvijetljenosti sportskih terena.

6. RASVJETA PROMETNICA

Rasvjeta prometnica za promet ljudi, vozila i životinja. Pravila projektiranja rasvjete i kriteriji ocjenjivanja kvalitete rasvjete raznih tipova prometnica: cesta, pješačkih ili biciklističkih prijelaza, raskrižja, mostova, zrakoplovnih pista i stajanki, brodska pristaništa

7. SUSTAVI UPRAVLJANJA VANJSKOM RASVJETOM

Pregled danas korištenih sustava, kako za svjetiljke s izvorima na izboj, tako i najnovije generacije svjetiljaka sa svijetlećim diodama – LED. Osim pregleda korištenih sustava – autori na osnovu realiziranih projekata prenose iskustva u korištenju pojedinih sustava. Obrađuju se i koncept „Smart City“, odnosno  dosadašnja iskustva u povezivanju sustava rasvjete s ostalim sustavima "pametnog" grada.
Zagreb862