Redovna cijena

Cijena za članove

broj školskih sati

Školski sati - građ- regulativa

Zdravko Pamić, dipl. ing. el.

Datum seminara 17. 10. 2024., Mjesto održavanja: Zagreb, HIS, Berislavićeva 6

ENERGETSKI DISTRIBUCIJSKI KABELI OD 0,6/1 kV do 64/110 kV
Sadržaj:
Dat će se pregled različitih električnih kabela niskog i visokog napona od 0,6/1 kV do 64/110 kV, njihovih konstrukcija i ugradbenih materijala, područje ugradnje i način primjene, osnove konstrukcije te pripadajuće važeće hrvatske, europske i međunarodne norme. Ujedno će se dati i područje primjene, polaganje, spojni pribor, ispitivanja , strujna opterećenja, struje kratkog spoja, norme za označivanje i prepoznavanje tipa kabela. Dat će se i osvrt na energetske kabele za posebne izvedbe (podmorski i kabeli za tunele), teško gorive i vatrootporne kabele.
Seminar je namijenjen prvenstveno sudionicima u gradnji elektroenergetskih distribucijskih mreža, kućnih priključaka, elektroenergetskih razvoda u industriji (sustava razvođenja i polaganje vodova i kabela, podzemnih i nadzemnih), željezničkom prometu, brodogradnji, cestogradnji i građevinarstvu. Namijenjen je i odgovornim osobama koje obavljaju poslove projektiranja, kontrolu projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja elektroenergetskih mreža i instalacija, građenja i održavanja građevina, željezničke i cestovne infrastrukture, te brodskih i off-shore električnih instalacija, a sudjeluju u ocjenjivanju, ocjeni sukladnosti i izdavanju izjava o sukladnosti građevnih proizvoda.

Temeljni dokumenti za temu seminara:

[1] HRN HD 603 S1:1994/ A1:1997/A2:2003/A3:2008, Distribucijski kabeli nazivnog napona 0,6/1 kV

[2] HRN HD 620 S2:2023, Distribucijski kabeli s ekstrudiranom izolacijom za nazivne napone od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV

[3] HRN HD 632 S3:2016, Energetski kabeli s ekstrudiranom izolacijom i njihov pribor za nazivne napone iznad 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV)

[4] HRN HD 626 S1:1996/ A1:1997/A2:2002,  Nadzemni distribucijski kabeli nazivnog napona U0/U (Um):0,6/1 (1,2) kV

[5] HRN HD 629-1 S3:2019, Ispitni zahtjevi za pribor za energetske kabele nazivnog napona od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV — 1. dio: Pribor za kabele s ekstrudiranom izolacijom

[6] HRN HD 629-2 S3:2019/A1:2008 , Ispitni zahtjevi za pribor za energetske kabele nazivnog napona od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV — 2. dio: Kabeli s izolacijom od impregniranog papira

[7] HRN IEC 60840 S1:2022,  Energetski kabeli s ekstrudiranom izolacijom i njihov pribor za nazivne napone iznad 30 kV (Um = 36 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) — Ispitne metode i zahtjevi 

[8] HRN HD 605 S3:2019, Električni kabeli — Dodatne ispitne metode

[9] HRN IEC 60287-1-1:2000:2022/A12022, Električni kabeli — Proračun strujne opteretivosti – Dio 1-1: Jednadžbe za izračun struja (faktor opterećenja 100 %) i proračun gubitaka – Općenito

[9] Tehnički uvjeti natječajne dokumentacije za javno nadmetanje HEP-a za četverožilne distributivne kabele nazivnog napona 0,6/1 (1,2) kV

[10] Tehnički uvjeti natječajne dokumentacije za javno nadmetanje HEP-a za jednožilne srednjonaponske distributivne kabele nazivnog napona 12/20 (24) kV i 20,8/36 (42) kV

[11] Tehnički uvjeti natječajne dokumentacije za javno nadmetanje HEP-a za samonosive distributivne kabele nazivnog napona 0,6/1 (1,2) kV.

[12] Bilten br. 130 – granska norma HEP Distribucije d.o.o. N.033.01 klasifikacijskog broja 4.37/03 „Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ – I izmjene i dopune, prosinac 2003.

[13] Bilten br. 118 – granska norma HEP Distribucije d.o.o. N.020.01 klasifikacijskog broja 4.36./03 „Tehnički uvjeti i upute za izgradnju niskonaponske mreže sa samonosivim kabelskim snopom“ – I izmjene i dopune, lipanj 2003.

[14] Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

Ako se želite prijaviti, molimo ispunite i pošaljite prijavnicu

[]
1 Step 1
Prijavnica za seminar/stručnu radionicu
Jeste li član EDZ-a?odaberite
Zaposlen u
Tvrtka je član EDZ-a?odaberite
Izjava o privatnosti: Suglasan sam da EDZ, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ( Uredba), koristi moje osobne podatke samo u svrhu slanja informacija na moju adresu elektroničke pošte. Navedeni podaci moraju biti registrirani u bazi podataka EDZ-a, a prikupljeni osobni podaci ne smiju se dostavljati trećim osobama niti se komercijalno koristiti od trećih strana ni unutar niti izvan Republike Hrvatske.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Prijavu sudionika za stručni seminar obvezno poslati na adresu organizatora na jedan od ovih načina:

  • putem e-pošte na: nada@edz.hr
  • online prijavnicom (lijevo)

Opće informacije:
EDZ – tajništvo
Nada Menzildžić
tel: 091 60 56 779
e-pošta: nada@edz.hr

MJESTO ODRŽAVANJA

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb

KOTIZACIJA

Kotizacija po sudioniku iznosi 180 € (za članove EDZ-a 130 €).

Kotizacija uključuje stručna predavanja, stručne materijale,  potvrdu s pripadajućim brojem bodova,  kave i sokove u pauzi te  ručak.